Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor gebruikers van openhaarblokken.nl


Alle informatie die Versluis Haarblokken communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.


1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Versluis Haardblokken en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Versluis Haardblokken doet.


2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Versluis Haardblokken en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Versluis Haardblokken.


3. Recht

3a Op alle overeenkomsten tussen Versluis Haardblokken en de klant en alle aanbiedingen van Versluis Haardblokken aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

3b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Utrecht, tenzij Versluis Haardblokken ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.


4. Correspondentie

4a Alle correspondentie gaat via email, telefoon of post ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

4b Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.


5. Facturen

5a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per post.

5b Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

5c Na het verstrijken van de in 5b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

5d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

5e Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Versluis Haardblokken binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

5f In geval Versluis Haardblokken kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Versluis Haardblokken.

5g Versluis Haardblokken zal een eerste betalingsherinnering sturen per post indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

5h Versluis Haardblokken zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

5i Versluis Haardblokken is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.


6. Opschorting/stopzetting dienstverlening

6a Versluis Haardblokken behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.

6b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Versluis Haardblokken.

6c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.


7. Vrijwaring

7a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Versluis Haardblokken van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.


8. Wijziging Algemene Voorwaarden

Versluis Haardblokken is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Versluis Haardblokken is daarvoor afdoende. Het is aan Versluis Haardblokken om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.


Versluis Haardblokken

Griftdijk 2

3953 ML Maarsbergen

0343 - 481390

06 - 55745987

Info@openhaardblokken.nl